Avtalsvillkor

Vid bokning av förråd eller lagerutrymme via vår kassa funktion betalar man en bokningsavgift som motsvarar första månadens hyra.

Efter att vi fått in bokningen genomför vi en rutinmässig kreditkontroll. Kontrakt, instruktioner samt aktiverat tillträde till bokat förråd skickas ut efter att detta genomförts, normalt 1 dags handläggningstid, ofta även under helger. Vid avslag på kreditprövningen görs en återbetalning av bokningsavgiften, reserverar oss för handläggningstid hos bank.

Hyran faktureras därefter kvartalsvis i förskott. På första fakturan/hyresavi tillgodoräknas inbetald bokningsavgiften.

Enligt konsumentköplagen har man ångerrätt i två veckor eller tills att man fått tillträde till sitt förråd om det är kortare än två veckor från bokningen.

Sammanfattning av Allmänna Bestämmelser:

Upplåtelseavtalet och villkor

Detta avtal  jämte bifogade allmänna bestämmelser (”Allmänna Bestämmelserna”) formar tillsammans Avtalet (”Avtalet”). Vid tecknad försäkring gäller även allmänna villkor för försäkring (”Allmänna Villkor”).

Hyrestid och uppsägningstid
Avtalet gäller tills vidare. Avtalet kan sägas upp av Företaget eller Kunden till utgången av en kalendermånad. Uppsägning av hyresavtalet skall ske skriftligen och vara Företaget till handa senast den sista dagen i månaden, efterföljande månad utgör uppsägningstid. I annat fall förlängs Avtalet.

Hyra, avgifter och dröjsmål
Hyra och avgifter skall betalas i förskott senast den första dagen i varje månad. Om kunden bedriver momspliktig verksamhet, kan lagstadgad moms tillkomma på hyran. Angiven hyrd storlek är ungefärlig och kan variera beroende på förrådets utformning, balkar etc.

Vid dröjsmål med betalning utgår lagstadgad påminnelseavgift för skriftlig betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från fakturans förfallodag, samt eventuella serviceavgifter. Vid dröjsmål överstigande 10 dagar eller mer, har Företaget rätt att låsa förvaringsut-rymmet. Överstiger dröjsmålet 30 dagar har Företaget rätt att häva Avtalet.

Deposition

Företaget har rätt att ta ut en depositionsavgift, vilken återbetalas vid Avtalets upphörande. Företaget har rätt att kvitta erlagd deposition mot utestående hyra, avgifter eller andra kostnader enligt Avtalet. 

Panträtt i förvarat gods m.m.

Kunden pantförskriver, genom undertecknande av detta Avtal, till säkerhet för hyra och andra fordringar som Företaget har mot Kunden, allt förvarat gods. Förvarat gods, användning och skötsel samt tillgång och tillsyn

Förvaringsutrymmet får inte användas för annat än förvaring av torrt gods. Kund skall iaktta aktsamhet och ansvarar för skador på Förvaringsutrymmet och Förvaringsanläggningen. Vid avflyttning skall Förvaringsutrymmet vara utrymt och städat samt lås borttaget. Kunden har inte i något fall rätt till uppskov med avflyttning. Kund har tillgång till Förvaringsutrymmet enligt Avtalet eller särskild överenskommelse och skall bereda Företaget tillgång till Förvaringsutrymmet vid reparation och tillsyn.

Försäkring

Det åligger Kund att vid varje enskilt tillfälle ha egendomen som förvaras i Förvaringsanläggningen fullvärdesförsäkrat.

Det åligger Kund att anmäla värdet på förvarat gods, samt så snart en väsentlig värdeförändring sker avseende förvarat gods, informera Företaget om detta.